Müügitingimused

Litsentsileping

1. Üldsätted

1.1.          Käesolev Litsentsileping (edaspidi “Leping”) on sõlmitud ettevõtte M2 Start OÜ (reg. kood 14289895, tegevuskoht Paldiski mnt 29 (edaspidi “Litsentsiandja“) ning eraisiku või juriidilise isiku (edaspidi “Litsentsisaaja”) poolt ja vahel, kes ostab Litsentsiandjalt tarkvaramooduleid/laiendusi (edaspidi “Tarkvara”), mis on kättesaadavad veebilehel www.m2start.com.

1.2.          Kui Pooled on avaldanud oma tahet Tarkvara läbi veebilehe www.m2start.com mis tahes vahendeid kasutades üle anda, sealhulgas alla laadides, installeerides, kopeerides, avades või muul viisil Tarkvara kasutades, järgivad Pooled lisaks käesolevale Lepingule ka veebilehel www.m2start.com avaldatud tingimusi seoses nendevahelise suhtega ja õiguste teostamise loaga (sealhulgas tarkvara litsents). Pooled järgivad käesolevat Lepingut vaid juhtudel, kus veebilehel www.m2start.com ei ole vastavaid reegleid sätestatud.

1.3.          Litsentsiandja säilitab õiguse muuta käesolevat litsentsilepingut igal ajal ning nõuda lepingutingimuste täitmist mis tahes hetkel.

 

2. Lepingu ese

2.1.          Litsentsiandja on veebilehe www.m2start.com kaudu saadaoleva Tarkvara autoriõiguste valdaja. Tarkvara või selle osa on seaduse abil kaitstud autoriõigusega. Mis tahes tegevus, mis rikub käesoleva Lepingu tingimusi, rikub ka autoriõiguse seadust ning selle suhtes võib kehtiva seaduse alusel alustada kohtumenetlust. Litsentsiandja säilitab õiguse litsents ära võtta igalt kasutajalt, kes omab kehtetut litsentsi.

2.2.          Käesolev Leping annab Litsentsisaajale õiguse kasutada ainult ühte Tarkvara koopiat ühel Magento installatsioonil ainult enda isiklikuks või äriliseks otstarbeks käesoleva Lepingu kõikide teiste tingimuste alusel.

2.3.          Iga Magento installatsiooni jaoks peab ostma eraldi Litsentsi.

2.4.          Litsenseeritud Tarkvara antakse üle olemasoleval kujul, see tähendab ilma mis tahes garantiita või sobivuseta mis tahes konkreetseks eesmärgiks. Litsentsisaaja vastutab ainuisikuliselt selle eest, et Tarkvara vastab tema nõudmistele ja kasutuseesmärgile. Tarkvara garantii ja/või klienditugi tuleb osta eraldi, välja arvatud juhul, kui Pooled selles kokku on leppinud.

2.5.          Tarkvara mis tahes levitamist ilma Litsentsiandja nõusolekuta, sealhulgas levitamist mitteärilistel eesmärkidel, peetakse käesoleva Lepingu rikkumiseks ning sellega kaasneb kehtiva seaduse alusel vastutus.

 

3. Litsentsi ja Tarkvara kasutusõiguse andmine

3.1.          Litsentsiandja annab Litsentsisaajale ja Litsentsisaaja võtab vastu mittevälistava, võõrandamatu ja loovutamatu litsentsi Tarkvara kasutamiseks ilma all-litsentsi andmise õiguseta (edaspidi “Litsents”).

3.2.          Litsents ei ole geograafiliselt piiratud ning kehtib kogu autoriõiguste kehtivuse aja jooksul ja/või kuni Lepingu lõpetamiseni.

3.3.          Litsents antakse Tarkvara sellele versioonile, mis hetkel on kättesaadav veebilehel www.m2start.com. Litsents rakendub Tarkvarale olemasoleval kujul.

3.4.          Litsents annab loa Tarkvara kasutada ühe installatsiooni kohta. Litsentsisaajal ei ole õigust Tarkvara mis tahes osa müüa, võõrandada, levitada, kopeerida all-litsenseerida, rentida, üürida serveris sellisel viisil, et see on avaliku võrgu, näiteks Interneti, kaudu kättesaadav levitamiseks või muudeks sarnasteks eesmärkideks.

3.5.           Litsentsisaajal ei ole õigust tarkvarakoodi osaliselt või tervikuna kasutada mis tahes teises tarkvaras, tootes või veebilehel.  

3.6.           Litsentsisaajal ei ole õigust eemaldada või muuta mis tahes marki, autoriõigust, klauslit, lahtiütlust, kasutustingimusi, omistust või mis tahes muid omandit tähistavaid kirju või märke laienduse koodis, sealhulgas ettevõttele M2 Start OÜ viitavaid margitekste failinimedes, klassinimedes, muutujates, tekstides või UI osades.  

3.7.           Litsentsisaaja on kohustatud autoriõigusega seonduvat informatsiooni terviklikuna säilitama.

3.8.         Kui Litsentsisaaja ei ole Litsentsiandja tootega mis tahes põhjusel rahul, on Litsentsisaajal 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist võimalik makstud summa täies ulatuses tagasi saada, välja arvatud juhul, kui toimunud on autoriõiguse rikkumine. Tagasimakse saamiseks saatke palun email aadressile info@m2start.com. Litsentsisaaja tagasimakse taotlusele antakse vastus 7 tööpäeva jooksul. Tasud installeerimise, konfliktilahenduse ja kohandamisteenuste eest ei kuulu tagastamisele. Tagasimakse taotlusi, mis esitatakse pärast 30 päeva möödumist, ei rahuldata.

 

4. Litsentsisaaja õigused ja kohustused

4.1.          Litsentsisaajal on õigus:

4.1.1.     siseneda Tarkvarasse, seda kuvada ja integreerida oma toodetega ning kasutada Tarkvara koos integreeritud toodetega.

4.1.2.     Tarkvara kohandada (seda täiustades, muutes, või vähendades) ja integreerida Tarkvara kohandatud versiooni oma tootega või kasutada kohandatud Tarkvara Litsentsisaaja enda toodetega.

4.1.3.     Tarkvara lähtekoodi muuta, kus ainsaks eesmärgiks on parendada funktsionaalsust Tarkvara või Tarkvara kohandatud versiooni ja integreeritud toodete vahel.

4.2.        Tarkvaraarendajatel, kes on Litsentsisaajaga astunud lepingulisse suhtesse, on õigus kasutada Litsentsi, kui Litsentsilepingu eset kasutatakse Litsentsisaaja huvides ja lähtudes Litsentsilepingust Litsentsisaaja ja tarkvaraarendaja vahel.  

 

5. Maksekohustus

5.1.          Litsentsisaaja maksab Litsentsi eest tasu. Tasu makstakse enne Tarkvara allalaadimist ning see loetakse makstuks, kui jõuab Litsentsiandja pangakontole.

5.2.          Tasu suurus on saadaval veebilehel www.m2start.com.

 

6. Vastutus

6.1.          Kui Litsentsisaaja ei kasuta Tarkvara installeerimisel Litsentsiandja abi, siis vastutab ta ainuisikuliselt selle ees, et omab erialaseid oskusi, mida on vaja Tarkvara korrektseks installeerimiseks ja kasutamiseks. Litsentsiandja ei oma vastutust Tarkvara vale kasutuse või ebakorrektse installeerimise suhtes. Litsentsisaaja on teadlik sellest, et kui Tarkvara installeerimiseks ei kasutata Litsentsiandja abi, siis võivad tekkida konfliktid teiste tarkvaradega, mida Litsentsisaaja kasutab, mille suhtes ei ole Litsentsiandja vastutav ja mida ta ei saa ära hoida.

6.2.           Litsentsisaaja vastutab Tarkvara korrektse versiooni uuendamise eest.

6.3.          Kui Litsentsisaaja ei kasuta Tarkvara vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele, loetakse seda lepingu rikkumiseks ning Tarkvara kasutamise litsents võidakse koheselt tühistada.  

6.4.          Kui Litsentsisaaja rikub Lepingu mis tahes tingimust, on Litsentsisaaja kohustatud maksma leppetrahvi Litsentsiandjale summas, mis ületab Tarkvara hinda 10 (kümme) korda 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates Litsentsiandja poolt edastatud leppetrahvinõudest. Kui Litsentsisaaja ei maksa leppetrahvi õigeaegselt, on Litsentsiandjal õigus nõuda viivist summas, mis on 0,2 % leppetrahvi summast aastas.

6.5.          Kui Litsentsisaaja jätkab Tarkvara kasutamist pärast Litsentsiandja antud teatest litsentsi lõpetamisest, nõustub Litsentsisaaja vastu võtma ettekirjutust, mis keelab selle edasist kasutamist ning maksma kõik tasud (sealhulgas mõistlikud juristitasud), et sundida litsentsi lõpetamist ning kandma mis tahes kahju, mis Litsentsiandjale tekkis Tarkvara ja Litsentsi väära kasutuse eest.

 

7. Lepingu jõustumine ja lõpetamine

7.1.          Käesolev leping jõustub Litsentsi eest makstava tasu laekumisega ning kehtib, kuni autoriõigus kaotab kehtivuse.

7.2.          Litsentsileping on jõus seni, kuni see lõpetatakse. Litsentsiandja omab õigust Tarkvara kasutamise Litsentsi igal hetkel lõpetada, kui Litsentsisaaja ei järgi Litsentsiandja hinnangul Lepingu tingimusi, sealhulgas varjates või eemaldades mis tahes lingi või autoriõigusega seotud kirja, nagu käesolevas Lepingus sätestatud.

 

8. Litsentsi kasutamise kinnitus

8.1.           Litsentsiandja kinnitab Tarkvara ostes, et on lugenud käesolevat Lepingut ning nõustub Lepingu sisuga ja selle tingimustega, ning nõustub Tarkvara kasutama Lepingule vastavalt.  

8.2.          Litsentsisaaja kinnitab, et Litsentsisaaja vastutab ainuisikuliselt Tarkvara sobiva kasutamise ja levitamise eest ning võtab kogu riski käesoleva Lepinguga antud õiguste teostamisel, sealhulgas programmitõrgete riski ja kulud, asjakohaste seadustega vastavuses olemine, andmete kahjustumine või hävimine, sobivus hostinguks, tegevuste kättesaamatus või või katkestus.

 

9. Lõppsätted

9.1.          Kõik Lepingu kohaldamise, muutmise, lõpetamise või rakendamisega seostuvad vaidlused lahendatakse Poolte poolt läbirääkimiste teel.

9.2.          Teistes probleemides, mida leping ei kata, lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi seadusandlusest.

9.3.          Käesolevat lepingut reguleerib ja seda tõlgendatakse vastavalt Eesti seadusele.